AVAINTES 2020-2022

Avaintes 2020-2022

 

AVAINTES on voimassa 1.4.2020–28.2.2022.  AVAINTES:n soveltamisala kattaa hallinto- ja toimistohenkilöstön, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä teknisen henkilöstön. Useimmissa jäsenyhteisöissä koko henkilöstö on siis saman työehtosopimuksen piirissä.

Korjauksia painettuun Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuskirjaan

AVAINTES työehtosopimuskirjassa on virheitä seuraavissa kohdissa. Nämä virheet on korjattu verkkojulkaisuun 30.10.2020. 

s. 64, 52 § 3 mom. Lisä- ja ylityö arkipyhäviikolla tai -työaikajaksolla, ennalta tiedossa oleva poissaolo, Esimerkki 21 (työaika korjaus)

 • Täysi työaika, ei työaikajaksoa (viikkokohtainen tarkastelu).
 • Viikolla on yksi arkipyhä ja yksi ennalta tiedossa oleva poissaolopäivä.
 • 49 § taulukon mukaan viikon säännöllinen työaika ja ylityöraja on 30 h 36 min. 

s. 95, 77 § Vuosilomapäivien kuluminen, Esimerkki 49 (työaikakorjaus)

 • Jaksotyöajassa olevan työntekijän vuosiloma vahvistetaan ajaksi 29.3–1.4.2010 (pääsiäisviikon maanantai–torstai). Vuosilomaa kuluu 4 päivää. Koska viikolla on 4 keskeytyspäivää, keskeytyneen jakson taulukon mukaan viikolta tulisi työvuoroluetteloon työaikaa 8 tuntia. Viikolla on kuitenkin yksi työaikaa lyhentävä arkipyhä (pitkäperjantai), joka lyhentää työaikaa 7 tunnilla 40 minuutilla. Työaikaa jää viikolta jaksolle siten 20 minuuttia. Koska päivät perjantaista sunnuntaihin eivät ole lomapäiviä, voidaan ne merkitä työpäiviksi.

s. 125, 101 § Täydennyskoulutus  (momentin korjaus)

 • Soveltamisohje: Koulutuksen lukeminen työaikaan, ks 28 § 5 momentti.

s. 135, 119 §  3 mom. Eroamisiän täyttyminen  (tekstilisäys)

 • Työntekijän työsuhde päättyy työsopimuslain 6 luvun 1 a §:n mukaisesti ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana työntekijä saavuttaa lakisääteisen eroamisiän, jolleivat työnantaja ja työntekijä sovi työsuhteen jatkamisesta.

s. 175, Liite 5, 3 §  Työaikapankin osatekijät, Esimerkki (§ :n viittauskorjaus)

 • Työaikapankin pankkivapaa on työssäolon veroista aikaa vuosilomia laskettaessa (AVAINTES 75 §).

HUOM: Sopimuskirja (painettu / PDF) sisältää lakiliitteet sopimuskirjan painon aikaan: Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334, Työsopimuslaki 26.1.2001/55, Työaikalaki 2019. Tarkista aina voimassaoleva lainsäädäntö. Esimerkiksi 31.3.2020 alkaen määräaikaiset muutokset työsopimuslakiin ja yhteistoimintalakiin ovat voimassa vuoden 2020 loppuun. 


Några fel på tryckta avtalsboken som har korrigererats i nätpublikation

s.65, § 52 Allmän arbetstid, mertids- och övertidsarbete, på förhand känd frånvaro mom. 3, exempel 21 (en arbetstid korrigering)

 • Full arbetstid, ingen arbetsperiod används (veckovis uppföljning).
 • Under veckan infaller en söckenhelg och en på förhand känd frånvarodag.
 • Enligt tabellen i § 49 är veckans ordinarie arbetstid och övertidsgräns 30 h 36 min. Söckenhelgsförkortningen är 7 h 40 min. Den ordinarie arbetstiden är 30 h 36 min - 7 h 40 min = 22 h 56 min, vilket anger mertidsgränsen.
 • Övertidsgränsen är 30 h 36 min.

s. 129, § 101 Kompletterande utbildning (mom. korrigering)

 • Tillämpningsanvisning: Angående inräknande av utbildning i arbetstiden, se § 28 mom. 5.

OBS! Avtalsboken (tryckt / PDF) innehåller bilagorna till lagen vid tidpunkten för boktryck: Lag om samarbete inom företag 30.3.2007/334, Arbetsavtalslag 26.1.2001/55, Arbetstidslag 2019. Kontrollera tillämplig lagstiftning!


Ohjeita ja tarkennuksia sopimuksen sisältöön:

Yleistyöaika ja toimistotyöaika, lisä- ja ylityön laskentaesimerkit 

PDF sisältää AVAINTES 2020-2022  työehtosopimuksen laskentaesimerkkejä yleis- ja toimistotyöaikaan 


Ohjeita 1.4.2021 paikallisen järjestelyerän 1.4.20201 lukien laskemiseen (AVAINTES allekirjoituspöytäkirja 3 §): 

Paikallinen järjestelyerä on 0,8 prosenttia jäsenyhteisön työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden peruspalkkojen palkkasummasta. 

Paikallisen järjestelyerän kohdentamisesta, täytäntöönpanosta ja neuvottelumenettelystä on määräykset AvainTES:n allekirjoituspöytäkirjan 3 §:ssä. 

Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen sekä paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen. Järjestelyerä käytetään työntekijöiden henkilökohtaisten peruspalkkojen korottamiseen.

Neuvottelut erän kohdentamisesta tulee käydä 31.1.2021 mennessä. Mikäli neuvotteluita ei käydä edellä mainittuun ajankohtaan mennessä, järjestelyerä jaetaan yleiskorotuksena. 


Päiväkodin osa-aikaisen opetus- ja kasvatushenkilöstön ns. tes-päivät 

Päiväkodin opetus- ja kasvatushenkilöstölle annetaan AVAINTES 49 § 1 mom. pöytäkirjamerkinnän perusteella vuosittain enintään 5 ylimääräistä vapaapäivää, ns. tes-päiviä. Opetus- ja kasvatushenkilöllä tarkoitetaan lastentarhanopettajaa, erityislastentarhanopettajaa ja päiväkodin johtajaa, myös näiden sijaista, joka täyttää kelpoisuusehdot. Määräystä ei sovelleta sijaiseen, joka ei täytä kelpoisuusehtoja.

Työehtosopimuksessa AVAINTES 2020–2022 täsmennettiin osa-aikaisen opetus- ja kasvatushenkilöstön oikeutta ylimääräisiin vapaapäiviin. Osa-aikatyötä tekevän lastentarhanopettajan, erityislastentarhanopettajan tai päiväkodin johtajan ylimääräiset vapaapäivät kertyvät samassa suhteessa kuin hänen osa-aikatyönsä työaika on täydestä työajasta. Osa-aikaisen työntekijän ns. tes-päivät pyöristetään pyöristyssääntöjen mukaisesti lähimpään kokonaiseen päivään.

Osa-aikaisen työntekijän ylimääräisiä vapaapäiviä koskeva pöytäkirjamerkintä tuli voimaan takautuvasti 1.4.2020.


AVAINTES 2020–2022 (PDF)

Kollektivavtal AVAINTA Arbetsgivarna rf 2020–2022 (PDF) 

 

Ohje paikallisen järjestelyerän 1.4.2021 laskemiseen  

AVAINTES 2020-2022: Yleistyöaika ja toimistotyöaika, lisä- ja ylityön laskentaesimerkit (PDF)

Takaisin Työehtosopimus sivulle