AVAINTES 2020-2022

Avaintes 2020-2022

AVAINTES on voimassa 1.4.2020–28.2.2022.  AVAINTES:n soveltamisala kattaa hallinto- ja toimistohenkilöstön, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä teknisen henkilöstön. Useimmissa jäsenyhteisöissä koko henkilöstö on siis saman työehtosopimuksen piirissä.

Ohjeita ja tarkennuksia sopimuksen sisältöön:

Ohjeita 1.4.2021 paikallisen järjestelyerän 1.4.20201 lukien laskemiseen (AVAINTES allekirjoituspöytäkirja 3 §): 

Paikallinen järjestelyerä on 0,8 prosenttia jäsenyhteisön työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden peruspalkkojen palkkasummasta. 

Paikallisen järjestelyerän kohdentamisesta, täytäntöönpanosta ja neuvottelumenettelystä on määräykset AvainTES:n allekirjoituspöytäkirjan 3 §:ssä. 

Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen sekä paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen. Järjestelyerä käytetään työntekijöiden henkilökohtaisten peruspalkkojen korottamiseen.

Neuvottelut erän kohdentamisesta tulee käydä 31.1.2021 mennessä. Mikäli neuvotteluita ei käydä edellä mainittuun ajankohtaan mennessä, järjestelyerä jaetaan yleiskorotuksena. 

Paikallisen järjestelyerän laskeminen työntekijöiden peruspalkkojen palkkasummasta ja esimerkki >


Päiväkodin osa-aikaisen opetus- ja kasvatushenkilöstön ns. tes-päivät 

Päiväkodin opetus- ja kasvatushenkilöstölle annetaan AVAINTES 49 § 1 mom. pöytäkirjamerkinnän perusteella vuosittain enintään 5 ylimääräistä vapaapäivää, ns. tes-päiviä. Opetus- ja kasvatushenkilöllä tarkoitetaan lastentarhanopettajaa, erityislastentarhanopettajaa ja päiväkodin johtajaa, myös näiden sijaista, joka täyttää kelpoisuusehdot. Määräystä ei sovelleta sijaiseen, joka ei täytä kelpoisuusehtoja.

Työehtosopimuksessa AVAINTES 2020–2022 täsmennettiin osa-aikaisen opetus- ja kasvatushenkilöstön oikeutta ylimääräisiin vapaapäiviin. Osa-aikatyötä tekevän lastentarhanopettajan, erityislastentarhanopettajan tai päiväkodin johtajan ylimääräiset vapaapäivät kertyvät samassa suhteessa kuin hänen osa-aikatyönsä työaika on täydestä työajasta. Osa-aikaisen työntekijän ns. tes-päivät pyöristetään pyöristyssääntöjen mukaisesti lähimpään kokonaiseen päivään.

Osa-aikaisen työntekijän ylimääräisiä vapaapäiviä koskeva pöytäkirjamerkintä tuli voimaan takautuvasti 1.4.2020.