UKK: palkankorotukset ja kertakorvaus 2023

Työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset ja kertakorvaus vuonna 2023

Kesäkuun (1.6.2023) palkankorotusten laskenta

Missä järjestyksessä korotukset lasketaan?

1. Jos korotukset toteutetaan yleiskorotuksena, lasketaan ensin prosentit yhteen ja tämän jälkeen työntekijän peruspalkka kerrotaan ko. prosentilla.

Esimerkki 1: Työntekijän peruspalkka on 2500,00 €. Yleiskorotus on (1,5+1,7+0,4) = 2,6 %

Laskenta: 2500 * 2,6 % = 2565,00 €.

2. Jos korotukset toteutetaan yleiskorotuksena ja euromääräisenä korotuksena, korotetaan ensin työntekijän peruspalkka yleiskorotuksella (1,5 + 0,7) = 2,2 % ja korotettuun peruspalkkaan lisätään euromääräinen korotus.

Esimerkki 2: Työntekijän peruspalkka on 2500 € ja yleiskorotus on 2,2 % ja euromääräinen korotus on 45 €.

Laskenta: 2500 €  * 2,2 % = 2555,00 + 45 € = 2600 €


Elokuussa (1.8.2023) 500 euron kertakorvaus 

Miten 500 euron kertakorvauksen maksu toteutetaan osa-aikaista työtä tekeville (esim. 80 % työaika)?

Kertakorvaus maksetaan osa-aikaiselle työntekijälle hänen toukokuun osa-aikatyön prosentin mukaisesti.

Esimerkki: Työntekijän osa-aika työn prosentti on 80 % toukokuussa, maksetaan hänelle 500 € * 80 % = 400 €

Takaisin: Usein kysytyt kysymykset -sivulle >

Meillä työskentelee osa-aikainen työntekijä, joka työskentelee iltaisin. Saako hän tuon kertakorvauksen, mutta prosentuaalisella osuudella?

Työntekijälle lasketaan kertakorvaus osa-aikatyön prosentin suhteessa 500 €.

Kuuluuko 500 €:n kertakorvaus myös palkkatukityöllistetyille? Ja tuleeko se esim. työaikaprosentin mukaan, kun tekee 62,7 % työaikaa?

Kertakorvaus maksetaan kaikille työntekijöille, jotka ovat työsuhteessa 2.5.–31.5.2023. Se maksetaan osa-aikaisille työntekijöille heidän osa-aikatyönsä suhteessa.

Jos osa-aikatyö on 62,7 %, on kertakorvaus 500 € * 62,7 % = 313,50 €.

Maksetaanko kertakorvaus äitiyslomalle tai perhevapaalla olevalle?

Kertakorvaus maksetaan työntekijöille, jotka ovat työlomalla (perhevapaa, opintovapaa ym.) toukokuussa/toukokuun. Työlomalla ollessaan työntekijällä työsuhde on voimassa. 

Miten kertakorvaus maksetaan, jos osa-aikaisuusprosentti vaihtelee? Esim. talviaikaan 31.5. asti on 50 % ja 1.6. alkaen 100 %, niin maksetaanko kertakorvauksesta 50 %?

Osa-aikaiselle työntekijälle huomioidaan hänen toukokuun osa-aikatyön prosentti ja tämän perusteella hänelle maksetaan kertakorvaus.

Maksetaanko kertakorvaus osittaisella hoitovapaalla olevalle henkilölle osa-aikatyön mukaisella prosentilla vai täydellä?

Osittaisella hoitovapaalla olevalle työntekijälle maksetaan kertakorvaus toukokuun osa-aikatyön mukaisella prosentilla.

Miten kertakorvaus maksetaan, jos työntekijä toukokuussa töissä 1.–7.5. 50 %:n työajalla eli viikon ja kolme viikkoa 8.–31.5. 100 %:n työaikaa?

Jos työntekijän työsuhde on voimassa koko toukokuun ja hänen työaikansa vaihtelee, lasketaan hänelle toukokuulta keskimääräinen työaikaprosentti ja kertakorvaus maksetaan saadulla osa-aikaprosentilla.

Laskenta: (7*50) + (24 *100)/31 = 88,71%

Meillä on määräaikainen osa-aikainen tuntityöntekijä, jolle on sovittu tietty tuntimäärä per kuukausi. Koskeeko 500 euron kertakorvaus myös häntä?

Kyllä, kun työntekijän työsuhde on voimassa koko toukokuun, maksetaan kertakorvaus hänelle hänen osa-aikatyönsä suhteessa.

Työntekijä on töissä koko toukokuun, mutta työsuhde päättyy ennen 1.8.2023. Kuuluuko hänelle maksaa kertakorvaus? 

Työntekijälle maksetaan kertakorvaus, koska työsuhteen ehto täyttyy.

Jos työsuhde on vain toukokuun töissä (määräaikainen toukokuun ajan), maksetaanko kertakorvaus?

Työntekijälle maksetaan kertakorvaus, koska työsuhteen ehto täyttyy.

Työsuhde on voimassa 2.–31.5, mutta työntekijä on osan kuukaudesta palkattomilla vapailla. Maksetaanko kertakorvaus kokonaisuudessaan?

Työntekijä saa kertakorvauksen täysimääräisenä, koska työsuhde on voimassa 2.5.–31.5.2023

Jos on vain esim. kuukauden töissä, niin onko kertakorvaus 500 euroa, vrt. henkilöt, jotka ovat työssä koko vuoden?

Kertakorvauksen maksamiseen riittää, että työntekijällä on työsuhde 2.5.–31.5.2023 välisenä aikana. 

Kuuluuko kertakorvaus ns. opiskelija/kesätyöntekijöille, jotka ovat olleet toukokuun töissä?  Osa aloittaa jo toukokuussa, mutta suurin osa kesäkuun alusta.

Kertakorvaus maksetaan myös opiskelijoille/kesätyöntekijöille, joiden työsuhde on voimassa 2.5.–31.5.2023.

Maksetaanko kesäharjoittelijoille kertakorvaus, jos työsuhde alkaa 2.5. ja päättyy 31.8.? 

Kyllä

Maksetaanko kertakorvaus sijaisille, jotka ovat esim. 2.5–22.6 töissä ja työsuhde päättyy kesäkuun lopussa? 

Kertakorvaus maksetaan kaikille sijaisille, jotka ovat työsuhteessa 2.5.–31.5.2023 välisenä aikana riippumatta siitä, milloin sijaisuus (31.5.2023 jälkeen) päättyy. Osa on voinut aloittaa työsuhteessa jo aikaisemmin, ja osa vasta 2.5.2023 alkaen. 

Miten kertakorvaus maksetaan 0-sopimuslaiselle, joilla on työsuhde voimassa 2.5.–31.5, mutta ei ole tehnyt yhtään työvuoroa ko. ajalla?

Kutsuttaessa työhön tulevalle tai vaihtelevan työajan sopimusta (0-sopimus) tarkastellaan toukokuun tehtyä työaikaa suhteessa täyteen työaikaan. Jos hän ei ole tehnyt tuntiakaan toukokuussa, ei kertakorvausta makseta.

Kertaatko, eli kertakorvaus ei ole varsinaista palkkaa. Meneekö siitä sivukulut? 

Ei ole varsinaista palkkaa, sitä ei huomioida lomarahaan, ylityökorvauksiin tai muihin työaikakorvauksiin. Siitä maksetaan normaalisti palkasta menevät sivukulut.

Sanottiin, että kertakorvaus pitää maksaa viimeistään elokuussa. Tästä saa sen käsityksen, että se voidaan maksaa myös aiemmin. Voiko kertakorvauksen maksaa jo kesäkuussa? 

Kertakorvaus maksetaan lähtökohtaisesti elokuun aikana, mutta maksuajankohtaa voidaan aikaistaa. Jos kertakorvaus maksetaan ennen elokuuta, se tulee maksaa kaikille työntekijöille samanaikaisesti. 

Voiko kertakorvauksen maksaa 16. tai 31.8. palkkapäivinä, eikä 1.8.? 

Voi maksaa normaalina palkkapäivänä.

AVAINTESin mukaan lomaltapaluuraha maksetaan 31.8.2023. Voiko silloin maksaa 500 euron kertakorvauksen?

Kyllä.

Voiko kertakorvauksen maksaa työsuhteen päättäneille vasta elokuussa, vaikka työsuhde on päättynyt jo esim. 1.6 ja kertakorvaus tulee vain "jälkimaksua" loppupalkan perään?

Kyllä. Ei tule viivästyskorkoa tai muuta ylimäärästä maksettavaa, koska kertakorvauksesta on sovittu työehtosopimuksella.

Henkilö, jolla on kaksi samanaikaisesti voimassa olevaa työsopimusta samalle työnantajalle. Maksetaanko kertakorvaus kummallekin sopimukselle erikseen vai maksetaanko vain pääasialliseen työsuhteeseen?

Työntekijällä voi olla lähtökohtaisesti yksi työsuhde yhtä työnantajaa kohden. Hän voi kuitenkin työskennellä siten, että hänen kustannuksensa jakautuvat, jolloin kertakorvaus 500 € voidaan kohdistaa samoin kuin hänen työaikansa.

Kenen kustannuksiin kertakorvaus menee työllistämistuella palkattujen osalta? Saako siitäkin tuen vai jääkö työnantajan kontolle kokonaan?

Asia tulee varmistaa TE-toimistosta.

Työntekijällä on työsopimuksen perusteella 100 %:n työaika. Työntekijä on opintovapaalla helmi–kesäkuun ajan. Ennen opintovapaata hän oli 60 %:n työajalla. Heinäkuussa hän on töissä 100 %:n työajalla. Maksetaanko kertakorvaus 60 %:n vai 100 % työajan mukaan?

Ratkaisevaa on se, mihin asti hänellä oli osa-aikatyön sopimus. Jos osa-aikatyönsopimus on voimassa toukokuun, maksetaan hänelle kertakorvaus osa-aikatyön mukaisesti. Jos osa-aikatyön sopimus oli voimassa opintovapaaseen asti, maksetaan kertakorvaus täyden työajan mukaisesti.

Koskeeko kertakorvaus myös TTES tuntipalkkaisia?

Kertakorvaus koskee vain AVAINTES sovellettavia työntekijöitä. TTES:ssa on oma määräys kuntapuolen kertaerästä.


Joulukuun (1.12.2023) yleiskorotus 0,7 % 

Voiko joulukuun 2023 yleiskorotuksen maksua siirtää vuoden 2024 puolelle? Täytyykö siinä tapauksessa maksaa viivästyskorkoa?

Joulukuun yleiskorotus on sovittu toteutettavaksi 1.12.2023 alkaen.

Yleiskorotuksen mukaisesti tarkistetut palkat ja palkkiot maksetaan ensimmäisen kerran viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään neljän kuukauden kuluessa tarkistusten voimaantulosta.  
 
Jos korotetut palkat maksetaan taannehtivasti sopimuksen mukaisessa aikataulussa, ei tule viivästyskorkoa maksettavaksi. 


Yksityiskohtaisempi kysymyksiä korotuksista ja maksuista voi lähettää toimistomme palvelupostiin: toimisto@avainta.fi