UKK: vuosityöaikakokeilu

Usein kysyttyä ammattillisten oppilaitosten vuosityöaikakokeilusta

vainta ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ neuvottelivat keväällä 2016 ammatillisia oppilaitoksia koskevan vuosityöaikakokeilun sopimusmallin. Avaintaan järjestäytyneet ammatilliset oppilaitokset voivat nyt sopia paikallisesti määräaikaisesta vuosityöaikakokeilusta OAJ:n paikallisyhdistyksen kanssa sopimusmallin mukaisesti. Alla yleisimpiä vuosityöaikakokeilua koskevia kysymyksiä.

Yleistä

1. Mitä vuosityöaika tarkoittaa?

Opetusvelvollisuustyöajassa opettajan työaika ja palkka määräytyvät opetusvelvollisuuden mukaan. Vuosityöajassa ei erotella oppitunteja ja muuta työtä, vaan vuosityöaikaan lasketaan oppitunnit ja niiden esi- ja jälkityöt, sekä kokoukset, palaverit, tapaamiset, koulutukset ja kaikki opettajalle määrättävät työtehtävät. Työaika määritellään vuositasolla. Kokoaikaisen opettajan vuosityöaika on 1 500 tuntia vuodessa, josta osa on sidottua ja osa sitomatonta työaikaa.

Vuosityöaikakokeilu korvaa AVAINOTES:n nykyiset ammatillisia oppilaitoksia koskevat liitteet 1–6.

2. Onko työnantajan ja ammattijärjestön neuvoteltava vuosityöaikakokeilua koskevien sopimusmääräyksien sisällöstä paikallisesti?

Ei tarvitse. Avainta ja OAJ ovat neuvotelleet vuosityöaikakokeilusta sopimusmallin, joka allekirjoitetaan paikallisesti ja jolle pyydetään hyväksyntä Avaintalta ja OAJ:ltä. Käytännössä paikalliset osapuolet neuvottelevat ainoastaan työajan suunnittelua ja seurantaa koskevista periaatteista.

3. Mitä vuosityöaikakokeilu maksaa?

Kustannukset vaihtelevat työnantajittain. Kokeilussa palkkasumma nousee, mutta arvioiden mukaan työnantaja saa samassa suhteessa enemmän sidottua työaikaa.

Voit ottaa yhteyttä Avaintan asiantuntijoihin, niin autamme sinua arvioimaan vuosityöajan kustannuksia.

Työaika

4. Mikä on työaikasuunnitelma?

Ennen työvuoden alkua opettajalle vahvistetaan työaikasuunnitelma, joka sisältää opettajan työtehtävät ja niihin varatun työajan. Mikäli työkauden aikana on tarpeen muuttaa vahvistettua työaikasuunnitelmaa, voidaan opettajalle määrättyjä töitä ja tehtäviä poistaa tai vaihtaa. Työaikasuunnitelmaa muutetaan myös silloin, kun opettajalle määrätään lisätyötä.

5. Työaikasuunnitelmien ja työajan seurantajärjestelmien pitäisi olla valmiina ennen kokeilun aloittamista. Onko Avaintalla valmiita suosituksia eri tehtävien tekemiseen tarvittavista tuntimääristä? Kuinka paljon tarvitaan sidottua ja kuinka paljon sitomatonta työtä? Tällä hetkellä AVAINOTES:ssa on määritelty opetusvelvollisuuden huojennus esimerkiksi ryhmänohjaajalle, miten jatkossa?

Kyseisiä malleja ei tehdä keskustasolla, joten työnantajan on suunniteltava tuntimäärät omien todellisten tarpeiden mukaan. Apuna voi hyvin käyttää aiempia työaikasuunnitelmia.

6. Miten työaikaa seurataan?

Työajan seurannassa käytetään paikallisesti sovittua mallia. Opettaja seuraa työaikansa toteutumista päivittäin. Esimies tarkistaa toteutuneen työajan esimerkiksi kuukausittain tai neljä kertaa vuodessa. Seurannan perusteella esimies muuttaa työaikasuunnitelmaa tarvittaessa. Työaikaa ei seurata kellokorttijärjestelmällä.

7. Voiko 1 500 tunnin vuosityöajan ylittää?

Kyllä. Kyseessä on silloin lisätyö, josta maksetaan erillinen korvaus. 1 500 tuntia ylittävästä työstä maksetaan yksinkertainen tuntipalkka per tunti. Yli 1 700 tuntia ylittävältä osalta vaaditaan opettajan suostumus, ja tästä lisätyöstä maksetaan 50 prosentilla korotettu tuntipalkka per tunti.

8. Vuosityöaikakokeilusopimuksessa ei ole mainintaa arkipyhistä. Vähentävätkö ne 1 500 tunnin vuosityöaikaa?

Arkipyhät eivät vähennä opettajan työaikaa. Jos opettajan vuosityöaika on esimerkiksi 1 500 tuntia lukuvuodessa, kyseinen työaika sijoitetaan yleensä muille kuin arkipyhäpäiville.

9. Onko kaikki työ tehtävä työpaikalla?

Ei ole, vaan opettaja saa käyttää tietyn osan työajastaan siten, että hän päättää itse työn tekemisen ajan ja paikan (sitomaton työaika). Kokeilun ensimmäisenä vuonna sitomatonta työaikaa on 22–40 prosenttia työajasta ja siirtymäajan jälkeen sitomattoman työajan osuus on kaikilla opettajilla vähintään 25 prosenttia.

10. Milloin opettajalle maksetaan iltalisää?

Saman vuorokauden aikana tehtävistä työtunneista maksetaan iltalisää sen jälkeen, kun vuorokauden ensimmäisen työtehtävän alkamisesta on kulunut 8 tuntia. Tämä koskee vain sidottua työaikaa. Jos opettajan työaika esimerkiksi alkaa klo 12, iltalisää maksetaan klo 20 jälkeen.

Palkka

11. Miten kokeilun vähimmäisperuspalkat on laskettu?

Kokeilupalkkojen lähtökohtana oli AVAINOTES:n liitteeseen 1 kuuluvan ammattioppilaitoksen ammatillisen aineen opettajan (OPV 24,5) nykyinen palkkataso. Nykyistä peruspalkkatasoa korotettiin 2,5 ylitunnin verran.

12. Säilyvätkö vuosisidonnaiset lisät kokeilusopimuksessa ennallaan eli sellaisina kuin ne ovat AVAINOTES:ssa?

Kokeilussa opettajilla ei ole enää erillisiä vuosisidonnaisia lisiä, vaan vähimmäisperuspalkka määräytyy palveluvuosien mukaan.

Vähimmäisperuspalkkojen palkkataulukon perustana ovat AVAINOTES:n liitteen 1 nykyiset vuosisidonnaiset lisät. Palveluvuodet lasketaan edelleen kokeilussa AVAINOTES yleisen osan 6 §:n mukaisesti.

Vapaajaksot

13. Mitä ovat vuosityöaikaan kuuluvat vapaajaksot?

Vapaajakso on aikaa, jolle työnantaja ei voi määrätä työtehtäviä. Opettajalle annetaan 2.5.–30.9. vähintään kahdeksan viikon eli 56 kalenteripäivän pituinen vapaajakso (kesävapaajakso) ja muuna aikana vähintään neljän viikon eli 28 kalenteripäivän pituinen vapaajakso (talvivapaajakso). Kesävapaajakson saa antaa korkeintaan kahdessa jaksossa ja talvivapaajakson korkeintaan neljässä jaksossa, ellei opettajan kanssa toisin sovita. Vapaajaksojärjestelmä ei perustu ansaintaan.

14. Miten sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen (liite 4) ja metsä- ja puutalousoppilaitoksen (liite 5) vuosilomien kanssa toimitaan, kun siirrytään vuosityöaikakokeiluun ja vapaajaksoihin?

Edellisen lomanmääräytymisvuoden vuosilomat pidetään AVAINTES:n mukaisesti ennen siirtymistä vuosityöaikakokeiluun. Jos kokeiluun lähdetään 1.8.2017, lomanmääräytymisvuoden 1.4.2016–31.3.2017 ajalta kertynyt vuosiloma on pidettävä ennen 1.8.2017. Tämän jälkeen (esim. 1.4.-31.7.2017) kertyvät vuosilomat kuittaantuvat siirtymisellä vapaajaksojärjestelmään, sillä vapaajaksot korvaavat vuosiloman vuosityöaikakokeilun alkamisen jälkeen.

15. Opettaja ja päätoiminen tuntiopettaja ovat oikeutettuja lomarahaan. Lomarahan perustana oleva täysi palkka kerrotaan luvulla 0,9. Mistä kerroin 0,9 tulee?

Kerroin on saatu laskennallisesti. Lomarahan laskentaperustana oleva täysi palkka nousee kokeilussa, minkä vuoksi lomarahakin olisi noussut kokeilussa. Tästä olisi syntynyt työnantajille tarpeettomia kustannuksia. Lomarahakertoimella leikataan tämä kustannus pois.

Usein kysyttyä