Avaintes-sopimusinfo: kysymyksiä ja vastauksia

Avaintes-sopimusinfossa uuteen sopimukseen esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia niihin: 

KIKY

Milloin ns. kiky-tunnit poistuvat?
Kiky poistuu 17.8. tai sen jälkeen alkavan seuraavan kokonaisen työaikajakson alusta. 

Kiky-tunnit päättyvät 16.8. keskellä palkanmaksukautta, voiko työnantaja valita Kiky-tunnit päättymään 31.8.? 
Ei voi valita ajankohtaa. Jos työaikajaksoa ei ole käytössä, työaika on muutettava 17.8. alkaen. 

Jos jaksotyössä kolmen viikon jakson alkamispäivät ovat 10.8.2020 ja 31.8.2020, niin milloin kiky-tunnit poistuvat 10.8.2020 alkavasta jaksosta?
31.8. alkaen. 

Milloin kiky poistuu, jos varallaolon työaikajakso on esimerkiksi 14.8.–21.8.? 
Työaika muuttuu 17.8., paitsi jos on käytössä työaikajakso, jolloin työaika muuttuu vasta jakson päätyttyä. Sovitut varallaoloajankohdat eivät ole tässä yhteydessä tarkoitettu työaikajakso. Varallaoloaikoja voidaan mahdollisesti joutua tarkastamaan, kun päivittäinen työaika muuttuu.

Vaikuttaako kiky-tuntien muutos palkkaan välittömästi, vai seuraavan palkkajakson alkaessa syyskuun alussa?
Kiky-työajan poistaminen ei vaikuta kokoaikaisen työntekijän kuukausipalkkaan. 

Työajanpidennykset eivät vaikuttaneet maksettuihin tuntipalkkoihin, niin vaikuttaako tuntipalkkoihin työajanpidennyksen poistuminen? 
Tuntipalkan jakajat ovat entisellään. Niihin ei tullut muutosta, kun kiky tuli sopimukseen, sillä muutokset piti aikanaan toteuttaa kustannusneutraalisti.

Miten työajan lyhentäminen vaikuttaa osa-aikaisen työaikaan tai palkkaan (yleistyöaika), jos työsopimus alkaa esimerkiksi 12.8.2020?

Jos osa-aikaisen työsopimuksessa sovitaan kiinteä viikkotyöaika, esim. 30 h viikko, työaikaprosentti ja sitä myötä palkka muuttuu 17.8.

Osa-aikaisen työsopimus voidaan tehdä myös prosentuaalisella työajalla, esim. 80 % täydestä työajasta. Tällöin viikkotyöaika hiukan muuttuu 17.8., mutta palkka ei muutu.  


6h+6h

Miten 6+6h. eroaa kikyä edeltävästä ajasta?
6+6 on uusi työajan joustoelementti. Ajankohdan valitsemalla työnantaja voi tarjota lisätyökorvauksella työtunteja, joista muutoin tulisi ylityötä, esim. yleistyöajassa täyden työviikon jälkeen lauantaina.

Voiko työnantaja ilmoittaa, että ylityö alkaa vasta 6+6 jälkeen?
Työntekijän pitää tietää etukäteen, että hänelle tarjotaan näitä 6+6 tunteja. Työntekijä voi kieltäytyä niistä. Ylityön tekeminen edellyttää suostumusta, joten työntekijää ei voi vaatia ensin tekemään näitä 6+6 tunteja. Vain 6 tuntia voi käyttää työtehtäviin ja 6 tuntia osaamisen kehittämiseen. Paikallisesti voi sopia, että koko 12 h käytetään työtehtäviin.

Muuttaako 6+6 ylityörajaa?
6+6 tunnit eivät vaikuta ylityörajaan. 

Pitääkö seurata työntekijäkohtaisesti, jos käytetään kalenterivuosittain lisätyötä 6 tuntia ja osoitetaan 6 tuntia osaamisen kehittämiseen?
Kyllä pitää. 

6+6-työajasta on tarkempia ohjeita työehtosopimuskirjan liitteessä 4. 


TYÖAIKAPANKKI

Onko työaikapankkiasioihin tullut muutoksia?
Työaikalakiin sisältyy työaikapankki, jonka voi ottaa käyttöön 1.1.2020 jälkeen. AVAINTES:n mukainen työaikapankki ei muuttunut. Työaikapankkia koskeva momentti merkittiin selkeämmin työehtosopimuskirjaan ja järjestöjen kanssa laadittu yhteinen ohje on työehtosopimuskirjan liite 5. 


JÄRJESTELYVARAERÄ

Onko järjestelyvaraerään jotain suosituksia?
Järjestelyerästä annetaan myöhemmin tarkempia ohjeita. 


TYÖAJAN TARKASTELUJAKSO:

Ovatko tarkastelujaksot kiinteät: tammi-huhtikuu, touko-elokuu, syys-joulukuu?
Kyllä.


LOMARAHAN MAKSAMINEN

Onko yleiskorotuksella 1.8.2020 vaikutusta lomarahan laskemiseen heinäkuussa? 
Ei ole vaikutusta.

Työehtosopimuksesta poiketen maksetaan lomarahat eri aikaan, pitääkö yleiskorotus huomioida lomarahoissa? 
Jos paikallisesti on sovittu, että lomarahan laskentakuukausi on elokuu tai myöhempi, yleiskorotus toki vaikuttaa. Työehtosopimuksen mukaisesti lomaraha lasketaan heinäkuun palkasta, joten silloin ei yleiskorotus vaikuta.


MATKUSTAMINEN:

Onko työmatka missään vaiheessa työaikaa?
Kyllä on, jos matkustaminen on myös työsuoritusta (esim. autonkuljettaja).
Työmatka voi olla työaikaa, jos matkustaminen ajoittuu työpäivän keskelle (esim. kotihoidon tehtävät).
Lisäksi varsinkin asiantuntijatehtävissä voidaan sopia, että matkustamisen aikana tehdään etätyötä, esimerkiksi pitkällä junamatkalla.

Miten matkakustannusten korvaaminen muuttuu?
Matkakustannusten korvaaminen muuttuu niin, että matkakustannusten korvausta voidaan maksaa myös tavanomaisiin työtehtäviin liittyviltä matkoilta, joihin työnantaja on määrännyt. Päivärahan maksuedellytykset eivät muuttuneet.


MUITA:

När får vi den svenska översättningen av kollektivavtalet?
I augusti.


Mikä on TSN-TES?
Avaintalla on ollut sosiaalialalla TSN-TES, jonka allekirjoittajajärjestöjä ovat Tehy, Super ja ERTO. TSN-TES on järjestöehtoinen työehtosopimus, jonka perusteella Tehy, Super ja ERTO ovat saaneet asetettua luottamusmiehen. TSN-TES sisältää palkkahinnoittelun, joka on ollut käytännössä sama kuin AVAINTES:ssä. TSN-TESissä viitataan AVAINTESiin.

Kuuluuko hoitoala TSN-TES:n piiriin? 
Hoitoala ei ole TSN-TESin piirissä, mutta sosiaaliala on.

Siirtyvätkö varhaiskasvatuksen opettajat ja päiväkodinjohtajat opettajien sopimukseen, niin kuin kunnallisessa työ- ja virkaehtosopimuksessa? 
Eivät siirry. 

Sopimusinfosta on laadittu tallenne, jonka saa pyytämällä osoitteesta toimisto@avainta.fi