Uutiset

Työturvallisuuslaki muuttuu 1.10.2021

Nuija avonaisen lakikirjan päällä

Lainmuutoksen keskiössä ovat matkustamisen ja yötyön aiheuttaman kuormituksen vähentäminen.

Muutokset koskevat työajan ulkopuolista työhön liittyvää matkustamista ja yötyötä. Esityksen tavoitteena on vähentää työajan ulkopuolella tapahtuvasta matkustamisesta ja yötyöstä työntekijöille aiheutuvaa haitallista kuormitusta ja terveydellisiä haittoja. 

Työnantajan velvollisuutena olevaa työn vaarojen selvittämistä ja arviointia koskevaa säännöstä on täsmennetty. Nykyisinkin työnantajan on selvitettävä ja tunnistettava työstä, työajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Jos näitä tekijöitä ei voida poistaa, on arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle.

Yötyötä koskeva muutos koskee tilanteita, joissa yksittäisen työntekijän työtehtävien vaihto tai siirtyminen päivätyöhön ei ole mahdollista huolimatta työntekijän terveydelle yötyöstä aiheutuvasta terveysvaarasta. Työnantajalla on velvollisuus selvittää, millä muilla toimenpiteillä työn kuormitustekijöitä voidaan näissä tilanteissa vähentää.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta on luettavissa valtioneuvoston verkkosivuilla. Linkki hallituksen esitykseen.