Uutiset

Osasairauspäivärahan saamisen edellytykset muuttuneet

jäätynyt lehti aamuauringossa

 

Vuoden 2023 alusta astui voimaan lakimuutos, joka mahdollistaa osasairauspäivärahan yhä useammalle. Kela voi maksaa osasairauspäivärahaa, jos henkilö on työkyvytön, mutta pystyy työkyvyttömyydestään huolimatta hoitamaan osan työtehtävistään vaarantamatta terveyttään ja toipumistaan.

Osasairauspäivärahan enimmäisaika on 150 arkipäivää

Osasairauspäivärahan enimmäisaika piteni 120 arkipäivästä 150 arkipäivään. 

Osasairauspäivärahan enimmäisajan pidentäminen parantaa mahdollisuuksia palata kokoaikaiseen työhön henkilöille, joille nykyinen enimmäisaika ei riitä työkyvyn palautumiseen.

Kokoaikatyön määritelmä muuttui

Osasairauspäivärahan edellytyksenä oleva kokoaikatyön määritelmä muuttui siten, että kokoaikatyöllä tarkoitetaan pääsääntöisesti työtä, jossa säännöllinen työaika on vähintään 30 tuntia viikossa. 

Kaikissa töissä kokotyöaikaa ei voida määritellä viikkotyötunteina. Sen vuoksi kokoaikatyönä pidetään myös työtä, jossa työntekijän työaika on asianomaisella alalla normaalisti sovellettavan kokoaikaisen työntekijän säännöllisen työajan pituinen. Nykyisen kaltainen säännös säilytetään siis edelleen vaihtoehtona, koska joillakin aloilla, kuten opetusalalla, kokonaistyöaikaa ei määritellä viikkotyötunneissa.

Muutoksen myötä osasairauspäivärahaa voivat saada myös työntekijät, joiden sovittu työaika ei vastaa alan työehtosopimusten mukaista kokoaikaisen työntekijän säännöllistä työaikaa tai työaikalaissa tarkoitettua säännöllistä työaikaa. Muutos tukee heidän työelämässä pysymistään ja paluuta kokoaikaiseen työhön sairauspoissaolon jälkeen.

Osa-aikaisen työn voi aloittaa jo sairauspäivärahan omavastuuajalla 

Osasairauspäivärahan edellytyksenä on ollut, että henkilö aloittaa osa-aikaisen työskentelyn vasta sen jälkeen kun, hän on ollut poissa työstään sairauspäivärahan omavastuuajan. Lakimuutoksen myötä osa-aikaisen työn aloittaminen on mahdollista jo omavastuuajalla, jolloin omavastuuaika myös kuluu. 

Osa-aikaisen työn aloittaminen heti työkyvyttömyyden toteamisen jälkeen on mahdollista vain, jos työnantaja ja työntekijä ovat näin sopineet eikä osa-aikainen työ vaaranna työntekijän terveyttä ja toipumista.

Osa-aikatyön aloittaminen omavastuuajalla voi olla mahdollista esimerkiksi silloin, kun henkilön työkyky on ollut pidemmän aikaa alentunut ja hänellä on ollut useita lyhyitä sairauspoissaolojaksoja. 

Tätä sairausvakuutuslain säännöstä sovelletaan silloin, kun osa-aikainen työskentely on alkanut 1.1.2023 tai sen jälkeen.