Uutiset

Määräaikaisia muutoksia työsopimuslakiin ja yhteistoimintalakiin

muutoksia lainsäädännössä

Koronapandemiaan liittyen on säädetty määräaikaisia muutoksia työsopimuslakiin ja yhteistoimintalakiin, jotka ovat voimassa 1.4.- 30.6.2020. (Huom: Määräaikaisten muutosten voimassaoloa jatkettu vuoden 2020 loppuun saakka)

Eduskunnan vastaus 31.3.2020 hallitukseen esitykseen TEM/2020/35 liitteineen on luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta >

Määräaikaisten muutosten keskeiset sisällöt

1) 1.4.2020 voimaan tulevat määräaikaiset lomautusprosessia koskevat lainsäädäntömuutokset:

a) Lomautusprossin nopeuttaminen yt-lain piirissä oleville yhteisöille:

  • Neuvotteluesitysaika on edelleen 5 kalenteripäivää
  • neuvotteluesitysajan päättymisen jälkeen neuvotteluita on käytävä yt-lain mukaisesti vähintään 5 päivän ajan entisen 14 päivän tai kuuden viikon sijasta edellyttäen, että neuvottelut on myös sisällöllisesti käyty yt-lain 8 luvun mukaisesti. Vähimmäisneuvotteluajasta voidaan sopia yhteistoimintaneuvotteluissa toisin.

- jos neuvotteluita on käyty/aloitettu ennen 1.4., vähimmäisneuvotteluaika lyhenee tällöinkin 5 päivään, ellei yt-neuvotteluissa toisin sovita.

  • määräaikaisen työsopimuslain muutoksen mukaisesti lomautusilmoitus on annettava viimeistään 5 päivää ennen lomautuksen alkamista entisen 14 päivän sijasta.

- jos lomautusilmoitus on annettu ennen 31.3. eli lain voimaantuloa, ilmoitusaika lyhenee tällöinkin 5 kalenteripäivään entisen 14 päivän sijasta.  Mikäli työnantaja lyhentää tällöin lomautusilmoitusaikaa, siitä tulee ilmoittaa työntekijälle viimeistään lomautuksen alkamista edeltävänä päivänä.

b) Lomautusprosessin nopeuttaminen yhteisöissä, joissa ei sovelleta yt-lakia (alle 20 työntekijää)

  • työnantajan tulee antaa ennakkoselvitys (työsopimuslain 5 luvun 3 §) lomautuksen perusteista sekä varattava luottamusmiehelle/työntekijöille tilaisuus tulla kuulluksi
  • ennakkoselvityksen ja kuulemisen jälkeen annettava lomautusilmoitus työsopimuslain 5 luvun 4 §:n mukaisesti. Tällöin lomautusilmoitusaika on aikaisemmasta 14 päivän ilmoitusajasta poiketen 5 päivää, ellei yt-menettelyssä toisin sovita.

- jos lomautusilmoitus on annettu ennen 31.3. eli lain voimaantuloa, ilmoitusaika lyhenee tällöinkin 5 kalenteripäivään entisen 14 päivän sijasta.  Mikäli työnantaja lyhentää tällöin lomautusilmoitusaikaa, siitä tulee ilmoittaa työntekijälle viimeistään lomautuksen alkamista edeltävänä päivänä.

2) Määräaikaisen työntekijän lomauttaminen

Työnantaja voi lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän samoin perustein kuin toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa olevan työntekijä (työsopimuslain 5 luvun 2§). Enää ei siis edellytetä sitä, että määräaikainen työntekijä voidaan lomauttaa, mikäli tämä toimii sellaisen toistaiseksi voimassaolevan työntekijän sijaisena, joka myös voitaisiin lomauttaa.

Mikäli määräaikainen työntekijä lomautetaan tämän lain voimassaollen, lomautus voi olla voimassa myös määräaikaisen lainmuutoksen päättymiseen jälkeen (31.12.), mikäli lomautuksen yleiset perusteet ovat edelleen voimassa.

3) Koeaikapurku taloudellisella tai tuotannollisella syyllä

Koeaikapurku on mahdollista myös tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä.

Edellytykset ovat kuitenkin samat kuin muutoinkin tuotannollis-taloudellisiin syihin liittyvissä irtisanomisissa (edellytetään työn olevan olennaisesti ja pitkäaikaisesti vähentynyttä, uudelleensijoitus ja siihen liittyvät koulutusvelvollisuus).

4) Irtisanotun työntekijän takaisinottovelvollisuus

Jos työntekijä on irtisanottu taloudellisesta ja tuotannollisesta syystä, työnantajan on tarjottava työtä työntekijälle, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä 9 kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä lukien samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä on tehnyt.

9 kuukauden takaisinottovelvollisuus koskee tilanteita, joissa työnantaja on antanut irtisanomisilmoituksen lain voimassaollen eli 1.4.2020 - 31.12.2020. Muutoin takaisinottovelvollisuuden aika on 4 tai 6 kuukautta (työsopimuslain 6 luvun 6 §).

 

Päätös työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla: Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/35  >

 


Uutista on päivitetty, sillä lomauttamista ja yhteistoimintamenettelyä koskevia väliaikaisia lainsäädäntömuutoksien voimassaoloa on jatkettu 1.7. alkaen. Määräaikaiset muutokset ovat voimassa vuoden 2020 loppuun saakka. 

Uutinen Avaintan sivuilla 23.6.2020: Lomauttamista ja yhteistoimintamenettelyä koskevia väliaikaisia lainsäädäntömuutoksien voimassaoloa jatketaan