Uutiset

Lagstiftningen om familjeledighetsreformen trädde i kraft

Vauvan jalat valkoisen peiton sisällä. Kuva Gigin Krishnan, Unsplash.com.

 

Den nya familjeledighetslagstiftningen trädde i kraft 1.8.2022. Den nya lagen beaktar olika familjesituationer på ett mer jämlikt sätt. I och med reformen får familjer mer valfrihet och flexibilitet med hur ledigheterna tas ut.

Enligt övergångsbestämmelsen tillämpas den nya lagstiftningen om den beräknade tiden för barnets födelse är 4.9.2022 eller senare, och rätten till dagpenning har börjat tidigast 1.8.2022. Den nya och gamla lagen gäller jämsides i tre år.

Bestämmelserna som gäller den nya familjeledighetslagstiftningen finns i bilagan till underteckningsprotokollet för kollektivavtalet för AVAINTA. I annat fall tillämpas de tidigare bestämmelserna som finns i kap. 5 i Kollektivavtalet för AVAINTA.

Graviditets- och föräldraledigheter för den födande föräldern fr.o.m. 1.8.2022

Arbetsledighet Till vem Ledighetens längd Avlönad del Annat
Graviditetsledighet Den födande föräldern 40 vardagar En period på 40 vardagar, om villkoren i § 93 mom. 2 i Kollektivavtalet för Avainta uppfylls. Börjar 30 vardagar före den beräknade tiden, genom avtal senast 14 vardagar innan.
Graviditetsledigheten kan inte indelas i perioder eller skjutas upp och dagar kan inte överlåtas till någon annan.
 
Föräldraledighet för den födande föräldern Den födande föräldern 160 vardagar, varav högst 63 vardagar får överlåtas till den andra föräldern, den egna maken, den andra förälderns make eller barnets andra vårdnadshavare. En oavbruten period på 32 vardagar, om arbetstagaren håller den omedelbart efter graviditetsledigheten och om villkoren för avlönad ledighet uppfylls enligt § 95 mom. 2 i Kollektivavtalet för Avainta. Arbetstagaren har rätt att hålla föräldraledighet i högst fyra perioder på minst 12 vardagar.

Föräldraledighet för den icke-födande föräldern fr.o.m. 1.8.2022

Arbetsledighet Till vem Ledighetens längd Avlönad del
Den andra förälderns föräldraledighet Den icke-födande föräldern
 
160 vardagar, varav högst 63 dagar får överlåtas till den andra föräldern, den egna maken, den andra förälderns make eller barnets andra vårdnadshavare. En oavbruten period på 32 vardagar, förutom i samband med förlossningen då den icke-födande föräldern får hålla en avlönad period och senare en andra oavbruten period avlönad föräldraledighet. Villkoren för avlönad ledighet enligt § 95 mom. 2 i Kollektivavtalet för Avainta.

På FPA:s webbplats finns en informativ presentation för arbetsgivare om den nya familjeledighetslagstiftningen. 

Ledighet för vård av anhörig fr.o.m. 1.8.2022

Även ledighet för vård av anhörig trädde i kraft 1.8.2022. Detta innebär att en arbetstagare har rätt till oavlönad ledighet för vård av anhörig enligt 4 kap. 7 b § i arbetsavtalslagen. 

Ledighet för vård av anhörig kan beviljas en arbetstagare vars anhörig eller närstående, som bor i samma hushåll som arbetstagaren, till följd av en allvarlig sjukdom eller allvarlig skada har en avsevärt minskad funktionsförmåga och behöver arbetstagarens omedelbara närvaro och hjälp. Med anhörig avses arbetstagarens barn, förälder, make och sambo samt den som lever i registrerat parförhållande med arbetstagaren. Med närstående avses en person som bor i samma hushåll som arbetstagaren. Arbetstagaren har rätt till ledighet för vård av anhörig också för att delta i terminalvård för en ovan avsedd person.

Ledigheten är oavlönad och kan beviljas för högst 5 arbetsdagar per kalenderår. Det finns ingen formell ansökningstid för ledigheten. Arbetstagaren ska anmäla behovet av ledighet för vård av anhörig så snart som möjligt. En fritt formulerad utredning räcker vanligtvis.