Uutiset

Koronalle työssä altistuneet työntekijät on luetteloitava

Jonossa ihmisiä

Työnantajan on pidettävä luetteloa työntekijöistä, jotka ovat altistuneet työssä koronalle tai muille vaarallisille biologisille tekijöille. Velvollisuus koskee kaikkia aloja.
Ennen koronapandemiaa vaarallisia biologisia tekijöitä on esiintynyt lähinnä sosiaali- ja terveysalalla, jäte- ja jätevesihuollossa sekä maa- ja metsätaloudessa.

Ajantasaisen luettelon avulla työnantaja voi seurata altistumisten kokonaistilannetta ja arvioida työsuojelutoimenpiteiden riittävyyttä. Luettelon tietoja käytetään esimerkiksi koronajäljitykseen.

Altistuminen arvioidaan aina tapauskohtaisesti

Luetteloa pidetään työntekijöistä, jotka ovat työssään altistuneet sellaisille biologisille tekijöille, jotka aiheuttavat vakavaa vaaraa ja sairauksia – kuten esimeriksi Covid19-virukselle. Biologisia vaaratekijöitä ovat bakteerit, virukset, hiiva- ja homesienet sekä loiset.

Työssä altistuminen ei edellytä sairastumista, vaan tilannetta, jossa työntekijällä on ollut tosiasiallinen mahdollisuus saada tartunta. Tällöin työntekijä on joutunut tekemisiin vaarallisen biologisen tekijän kanssa esimerkiksi ihmisen, materiaalin tai eläimen kautta. Ihmiskontaktit voivat olla asiakkaita, potilaita, oppilaita, työkavereita – keitä tahansa, joiden kohtaaminen liittyy työhön tai työtehtäviin.

Altistuminen arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Covid19-virukselle altistumiseen vaikuttavat esimerkiksi suojainten tai maskien käyttö, tilan koko, ilmanvaihto, etäisyys ja kohtaamisen kesto. Pelkästään maskin käyttö tai käyttämättömyys ei välttämättä kerro, onko altistusta tapahtunut.

Jos työyhteisössä jollakin on Covid19-tartunta, niin työssä tapahtuvaksi altistukseksi voidaan laskea esimerkiksi kohtaamiset sosiaalitiloissa ja kahvihuoneessa tai tuotantolinjalla vierekkäin työskentely. Jos työkaveria ei kohtaa työpäivän aikana vaan esimerkiksi illalla kuntosalilla, niin silloin altistuminen ei johdu työstä, eikä sitä kirjata tähän luetteloon.

Ajantasainen altistumisen määritelmä löytyy THL:n sivulta Toimenpideohje epäiltäessä koronaviruksen COVID-19 aiheuttamaa infektiota. 

Luetteloon kirjattavat tiedot ja säilyttäminen

Altistuneiden työntekijöiden luetteloon on merkittävä altistuneen työntekijän nimi ja ammatti, työpaikan toimiala ja se, mitä työtä on tehty, tiedot altistumista aiheuttaneesta biologisesta tekijästä siltä osin, kun on tiedossa sekä kuvaus siitä, miten ja milloin altistuminen tapahtui.

Salassapitosäädökset eivät estä luettelon pitämistä, vaikka siinä on henkilö- ja terveystietoja. Työturvallisuuslaissa on säädetty, että luetteloa on pidettävä salassapitosäädösten estämättä.

Luettelo altistuneista muodostaa henkilörekisterin, joten se ei voi olla vapaasti kaikkien nähtävillä. Luettelon voi pyytää nähtäväkseen työsuojeluviranomainen, työterveyshuolto, kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri sekä työpaikan työsuojeluhenkilöstö. Yksittäisellä työntekijällä on oikeus nähdä itseään koskevat tiedot. Työntekijä ei voi kieltää tietojensa kirjaamista luetteloon, sillä luettelon pitäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus (Työturvallisuuslaki 738/2002, 40a §).

Luetteloa on säilytettävä vähintään 10 vuotta ja erikseen määritellyissä tapauksissa 40 vuotta. Covid19-altistumisten osalta säilytysvelvollisuus on 10 vuotta. Säilytysaika on määritelty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa biologisten tekijöiden luokituksesta (748/2020).

Työsuojelutarkastajat valvovat luettelon pitämistä

Aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat valvovat biologisten tekijöiden hallintaa työpaikoilla. Valvonnassa keskitytään erityisesti siihen, miten työpaikat ovat tunnistaneet biologiset vaarat ja arvioineet niiden riskit sekä toteuttaneet altistumista vähentävät toimenpiteet ja seuranneet niiden vaikuttavuutta. Altistuneiden luettelo on yksi valvottavista asioista.
Koronaepidemian vuoksi tarkastuksia tehdään myös toimialoille, joilla biologisia tekijöitä ei ole aiemmin juuri huomioitu, kuten kuljetusalalle, kouluihin ja kaupan alalle. 

Työsuojelutarkastajat ovat koonneet Tyosuojelu.fi-verkkopalveluun vastauksia työnantajien esittämiin kysymyksiin koskien altistuneiden luettelointia

 

Lisätietoja: