Jäsenkirjeet

Medlemsbrev 10/2022

Förhandlingsresultatet har godkänts i styrelserna

AVAINTA Arbetsgivarna rf, FOSU, FKT, OAJ, JHL och JYTY har i sina styrelser godkänt det förhandlingsresultat som förmedlades i nyheterna på onsdag 15.6. Kollektivavtalet som har trätt i kraft gäller Kollektivavtalet för Avainta Arbetsgivarna och Kollektivavtalet för undervisningssektorn, Avainta Arbetsgivarna.

Fortfarande saknas det förhandlingsresultat för de organisationsspecifika kollektivavtalen för SHVS och Seure, och för kollektivavtalet för TSN/Sote rf som tillämpas på Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf:s medlemmar. I dessa kollektivavtal är Sote rf part, med vilken förhandlingsresultat inte har nåtts.

Detta meddelande innehåller det mest väsentliga rörande avtalslösningen. Vi utarbetar som bäst ett mer detaljerat informationspaket om avtalen inklusive anvisningar, som vi skickar som medlemsbrev och publicerar på vår webbplats.

Avtalsperioden och lönejusteringarna för Kollektivavtalet för Avainta Arbetsgivarna
Avtalsperioden är 1.5.2022–30.4.2025. Avtalsperioden är fastställd så att lönejusteringarna endast är avtalade för de två första åren. På våren 2024 förhandlar man om lönejusteringarna för det tredje året, och om man inte når enighet om justeringarna kan avtalet sägas upp så att det upphör från och med 1.5.2024.

För avtalsperioden har två allmänna höjningar avtalats

  • 1.5.2022 en allmän höjning på 46 euro eller minst 2 %. De löner som ligger under 2 300 € höjs med 46 € och de löner som ligger över 2 300 € höjs med 2 %.
  • 1.6.2023 en allmän höjning på 1,5 %

För avtalsperioden har två arbetsgivarspecifika lokala justeringspotter avtalats

  • 1.11.2022 en lokal justeringspott på 0,5 %
  • 1.6.2023 en lokal justeringspott på 0,4 %
  • Arbetsgivaren har sista ordet om potterna – arbetsgivaren ska förhandla om användningen av potten, men allokeringen sker enligt arbetsgivarens beslut om samförstånd inte nås om fördelningen.

För avtalsperioden har två så kallade centraliserade utvecklingspotter avtalats. Om användningen av dessa potter förhandlas det på förbundsnivå, särskilt angående utveckling av lönesystemet och tillgången på arbetskraft. Vissa avtalsändringar kvitteras kalkylmässigt från potterna.

  • 1.6.2023 1,2 % centraliserad utvecklingspott
  • 1.2.2024 0,4 % centraliserad utvecklingspott

Lönejusteringarna 2023 är förknippade med vissa översynsklausuler.

De mest centrala avtalsändringarna

Effekterna av familjeledighetsreformen som träder i kraft 1.8.2022 har beaktats så att jämställdhet och likabehandling förverkligas. Reformen är ganska omfattande, varför vi håller på och utarbetar närmare anvisningar om detta.

Den så kallade B-raden i semesterkapitlet upphävs från och med 1.4.2023.

Personalrepresentanternas arvoden justeras retroaktivt med 3,5 % från och med 1.5.2022.

Preciseringar har gjorts i bestämmelserna om beredskap på grund av ändringsbehov som följer av arbetstidslagen.

Kollektivavtalet för undervisningssektorn, Avainta Arbetsgivarna

Längden på avtalsperioden och grundstrukturen är likadan som i Kollektivavtalet för Avainta Arbetsgivarna. En del preciseringar har gjorts även per läroanstaltsbilaga.

Parterna utreder under hösten användningen av lärare i andra utbildningsformer enligt del E samt gör grundläggande arbete för att genomföra en eventuell gymnasiebilaga.